No. 产品名称 价格
1 INFUSE 9107 美国陶氏OBC 9107 28.00元/千克 询价
2 INFUSE 9500 美国陶氏OBC 9500 28.00元/千克 询价
3 INFUSE 9817 美国陶氏OBC 9817 28.00元/千克 询价
4 INFUSE 美国陶氏OBC 9817 低粘度高弹性OBC 9817 鞋材专用料 28.00元/千克 询价
5 INFUSE 美国陶氏OBC 9807 低粘度高弹性OBC 9807 鞋材专用料 28.00元/千克 询价
6 INFUSE 9807 美国陶氏OBC 28.00元/千克 询价
7 美国陶氏INFUSE 9107 低粘度高弹性OBC 9107 28.00元/千克 询价
8 美国陶氏INFUSE 9500 低粘度高弹性OBC 9500 28.00元/千克 询价
9 粘性好INFUSE 9007美国陶氏OBC 9007 28.00元/千克 询价
10 美国陶氏INFUSE 9007 低粘度高弹性OBC 9007 粘性薄膜OBC 28.00元/千克 询价
11 美国陶氏INFUSE 9000 低粘度高弹性OBC 9000 粘性薄膜OBC 28.00元/千克 询价
12 美国陶氏INFUSE 9077 低粘度高弹性OBC 9077 粘性薄膜OBC 28.00元/千克 询价
13 粘性好INFUSE 9077 美国陶氏OBC 9077 28.00元/千克 询价
14 粘性好INFUSE 9010 美国陶氏OBC 9010 28.00元/千克 询价
15 美国陶氏INFUSE 9010 低粘度高弹性OBC 9010 粘性薄膜OBC 28.00元/千克 询价
16 粘性好INFUSE 9100美国陶氏OBC 9100 28.00元/千克 询价
17 美国陶氏INFUSE 9100 低粘度高弹性OBC 9100 28.00元/千克 询价
18 美国陶氏INFUSE 9530 低粘度高弹性OBC 9530 28.00元/千克 询价
19 粘性好INFUSE 9530 美国陶氏OBC 9530 28.00元/千克 询价
20 美国陶氏INFUSE 9807 低粘度高弹性OBC 9807 28.00元/千克 询价
21 INFUSE 9807 美国陶氏OBC 9807 28.00元/千克 询价
22 美国陶氏INFUSE 9507 低粘度高弹性OBC 9507 28.00元/千克 询价
23 INFUSE 9507 美国陶氏OBC 9507 28.00元/千克 询价